A Radiorent Plus Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
V.02. Hatályos 2021. 07.20-től

 

1. A Tájékoztató célja, hatálya

 

1.1. Előzmények

2018. május 25. napjától alkalmazandóvá válik az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet). A Társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet szabályozása a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.
A Radiorent Plus Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési szabályzatot a személyes adatok kezelése során.
A Radiorent Plus Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai és szervezeti intézkedést, amely a kezelt személyes adatok biztonságát garantálja.

1.2. A szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy az Radiorent Plus Kft. (a továbbiakban Társaság, vagy Radiorent Plus Kft.), mint Adatkezelő, ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. A Társaság alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

1.3. A Társaság, mint Adatkezelő adatai

A Társaság neve: Radiorent Plus Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1152 Budapest, Városkapu u. 3.
Cégjegyzék szám: 01-09-958741
Adószám: 23293229-2-42
Telefonszám: +36 1 220 7126

1.4. Vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is.

1.5. A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.radiorent.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek a Honlapon megjelenő, azon hirdető, az Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz, nyereményjátékaihoz és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapon található hivatkozás vezet.

1.6. A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.
A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el.
A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

2. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 5. Érintett vagy Felhasználó: a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7.  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3. Személyes adatok kezelésével járó folyamatok

3.1. a www.radiorent.hu szerver naplózása (napló fájlok)

A www.radiorent.hu weblap meglátogatásakor a webserver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét, ezáltal bizonyos adatok automatikusan gyűjtésre kerülnek.

 • Adatkezelés célja: a weboldal működtetése, ide értve a weboldal optimalizálását és a mögöttes IT rendszerek biztonságát is.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek; Társaságunknak, mint adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldal megfelelően és felhasználó barát módon működjön. [GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: weboldalhoz való hozzáférés, hogy érkezett a weboldalra, küldött adatmennyiség, Ön által használt böngésző paraméterei, Ön által használt operációs rendszer, csatlakozó számítógép IP címe.
 • Adatkezelés időtartama: 30 nap

3.2. Sütik

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 • Adatkezelés célja: felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetnek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webáruház üzemeltetése.
 • Adatkezelés jogalapja: jogos érdek; Társaságunknak, mint adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldal megfelelően és felhasználó barát módon működjön. [GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: az Ön számítógépén meghatározott ideig tárolt információk, melyek az alábbiakra vonatkozhatnak: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott, azok a hirdetések,amelyekre Ön rákattintott, az Ön által használt böngésző típusa, az Ön IP címe, és az adott weboldal számára megadott információ (sütik alkalmazásával elkerülhető az adatok ismételt megadása).

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

3.3. Kapcsolatfelvétel

A Társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kerülnek kezelésre.

 • Adatkezelés célja: Adatai annak érdekében kerülnek tárolásra. hogy Társaságunk Önnel fel tudja venni a kapcsolatot, Önnel újból kapcsolatba tudjunk lépni, valamint későbbiekben esetleges vitás kérdések esetén a körülmények tényszerűen bizonyíthatóak legyenek.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (első kapcsolatfelvétel kezdeményezése Ön által Társaságunk felé, valamint szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezels [GDPR 6. cikk. (1) bek.a) és/vagy b) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: megadott kapcsolattartói név, e-mail cím, telefonszám, vállalkozás neve, valamit a megkeresés során megadott egyéb személyes adatok).

3.4. Regisztráció

A weboldal felkeresése során felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy vásárlói fiókot hozzon létre. A regisztráció során személyes adatok megadása válik szükségessé. A regisztráció során előre meghatározott „űrlapon” történik az adatok megadása. Regisztráció abban nyújt segítséget, hogy a regisztrált vásárlónak a webáruház használata során nem kell minden egyes vásárlás alkalmával megadni az adatokat.

 • Adatkezelés célja: a webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása,a vásárlók nyilvántartása, vásárlók egymástól való megkülönböztetése, vásárlói kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk. (1) b) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: szegmens (vállalkozás), megszólítás, név, szállítási cím, számlázási adatok, e-mail cím, telefonszám, jelszó, választott fizetési mód

Az adatkezelés a regisztráció törléséig történik.

3.5. Webáruházi vásárlás

A webáruházban a vásárlás kétféle módon lehetséges: regisztrált felhasználóként vagy vendégként.
Amennyiben regisztrált felhasználóként történik a vásárlás, a személyes adatok kinyerése a fentebb részletezett regisztrációs eljárás során megadott és Társaságunk által tárolt adatokból (regisztrációs adatbázis) történik.

 • Adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítás, megrendelések teljesítése (ide értve a házhozszállítást is), fizetések dokumentálása, számviteli kötelezettségek teljesítése, számla kiküldése .
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk. (1) b) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: a regisztrációs űrlapon megadott adatok köre, valamint a számlázási, szállítási adatok köre, amennyiben az eltér a regisztráció során megadottaktól (ide értve számlázási név, szállítási cím, e-mail cím), egyes vásárlások adatai, bizonylatszámok, csomagazonosítók, stb.

Az adatkezelés a számlaadatok tekintetében az Számviteli törvény által előírt időtartamig kerülnek megőrzésre, egyéb, a vásárlással összefüggő adatok a vásárlást követő 5 évig (Ptk. általános elévülési idő).

Adattovábbítás: jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR. 6. cikk (1) bek.b) pont]; a számlázási,fizetési adatai,valamint szállítási adatai kerülnek továbbításra a teljesítésben közreműködő számlázó rendszer (Cashman) üzemeltetője, kiszállítást végző logisztikai partnerek részére. Az adatfeldolgozó (Cashman) feladata a vásárláshoz tartozó pénzügyi bizonylatok kiállítása, míg szállító partnereink közös adatkezelőnek minősülnek, az ő adatkezelési szabályaikról a weboldalaikon tájékozódhat.

3.6. Megrendelés vendégként

A webáruházban a vásárlás kétféle módon lehetséges: regisztrált felhasználóként vagy vendégként.
Amennyiben vendégként történik a vásárlás, úgy nem szükséges vásárlói fiókot létrehozni (regisztrálni) a megrendelés leadása előtt.

 • Adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, a leadott megrendelés teljesítése, számla kiállítás .
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk. (1) b) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: a webáruházban erre szolgáló űrlapon megadott adatok köre, mint név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok,fizetési adatok, szállítási cím.

Az adatkezelés a számlaadatok tekintetében az Számviteli törvény által előírt időtartamig kerülnek megőrzésre, egyéb, a vásárlással összefüggő adatok a vásárlást követő 5 évig (Ptk. általános elévülési idő). Amennyiben a
megrendelés leadása mégsem kerül véglegesítésre, úgy megadott adatai 10 nap elteltével törlésre kerülnek Adattovábbítás: jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR. 6. cikk (1) bek. b) pont]; a számlázási, fizetési adatai, valamint szállítási adatai kerülnek továbbításra a teljesítésben közreműködő számlázó rendszer (Cashman) üzemeltetője, kiszállítást végző logisztikai partnerek részére. Az adatfeldolgozó (Cashman) feladata a vásárláshoz tartozó pénzügyi bizonylatok kiállítása, míg szállító partnereink közös adatkezelőnek minősülnek, az ő adatkezelési szabályaikról a weboldalaikon tájékozódhat.

3.7. Direktmarketing hozzájárulás

A weboldal felkeresése során lehetősége van direkt marketing célú megkeresésekhez is hozzájárulni, ilyen különösen a Hírlevél feliratkozás.

 • Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, e-mailek küldése.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk. (1) bek.a) pontja]
 • Kezelt adatok típusa: megadott kapcsolattartói név, e-mail cím.

Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig történik, azaz az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkeléshez adott hozzájárulás ilyen módon való visszavonásáig.

3.8. Társaság által kezelt személyes adatok köre

Személyes adatok gyűjtésére, felhasználására csak olyan körben kerül sor, ha az szükséges a Társaság weboldalának, ide értve a Társaság által üzemeltetett webáruháznak a használatához, működéséhez és tartalmainak eléréséhez (pl. fiók létrehozása/regisztráció, vagy meglévő fiókba való bejelentkezés, termék rendelés vendégként.)
A személyes adatok biztonsága érdekében Társaságunk meghatározott technikai és szervezési intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokat megvédjük. Annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok köre mindig védve legyen, az adatvédelmi technikai, biztonsági intézkedések rendszeres felülvizsgálatra, és szükség szerint módosításra kerülnek.
A személyes adat kezelése és tárolása addig történik, míg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más előírás kötelezi Társaságunkat a személyes adat megőrzésére. Az adatkezelés céljának elérésével, vagy az adatkezelési cél megszűnésével a személyes adat törlésre, vagy hozzáférése korlátozásra kerül.
Társaságunk a fentiekben fel nem sorolt egyes esetekben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. A Társaság által lebonyolított nyereményjátékok során a Felhasználó alábbi adatait kezelheti: név, cím, email, telefonszám, továbbá a nyereményjáték tájékoztatójában megjelölt további személyes adatok.
 2. A Társaság által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.
 3. Adatkezelő munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.
 4. Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai.

Az adatkezelések jogalapja és célja

A Társaság Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • Jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi, stb. szabályok szerint);
 • Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • A Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, a Társaság tevékenységének biztosítása;
 • Érintett hozzájárulása;
 • Felhasználó jogainak védelme.

Az adatkezelések célja:

 1. A Társaság üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás;
 2. Felhasználói vagy ügyfél megkeresések kezelése;
 3. Jogi kötelezettségek teljesítése;
 4. Közvetlen üzletszerzés és direkt marketing tevékenység (DM);
 5. Nyereményjáték szervezése;
 6. Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 7. Honlap, hirdetések testre szabása, célzott reklámok megjelenítése;
 8. Statisztikák, elemzések;
 9. Felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);
 10. Munkavállalói adatok kezelése;
 11. Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése

3.9. Adatfeldolgozók

Egyes esetekben, az Ön adatai további adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is.
A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók kerülnek bevonásra:
Adatfeldolgozó megnevezése Az adattovábbítás célja továbbított adatok

Adatfeldolgozó megnevezéseAz adattovábbítás céljaTovábbított adatok
Számlázás és ügyvitel
Ambrits Informatikai Tanácsadó
Bt.
9400 Sopron, Frankenburg u.
2/E.
A Társaság működése során keletkező
számviteli bizonylatok, szerződések és
egyéb dokumentumok (pl.
szerelési/javítási munkalapok), partner
törzsadatok digitális mentése
Név/cégnév, kapcsolattartó, email
cím, számlázási cím,
szállítási cím illetve az ügyféllel
kötött szerződés kapcsán
felmerülő dokumentumok.
Könyvelés
LAP Consulting Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 37.
Könyveléshez elengedhetetlenül
szükséges számviteli bizonylatok.
számviteli bizonylatokon
szereplő vevői adatok. A
számviteli bizonylatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése
értelmében legalább 8 évig meg
kell őrizni, így a továbbított
adatok elévülése is ehhez
igazodik.
Csomagküldés és
Futárszolgálat
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-
6.
DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u.
14/b.
1134 Budapest, Váci út 33.
UPS Magyarország Kft. 2220
Vecsés, Lőrinci u. 154.
Csomag- vagy Futárküldő Szolgálattal
megrendelt termékek kiszállítása
az önkéntesen megadott név,
szállítási cím, telefonszám, email
cím, (utánvét esetén)
fizetendő összeg. A
csomagküldő szolgálat, illetve
megbízottja az adatokat
szigorúan bizalmasan kezeli, a
cégünk által átadott személyes
adatokat a megbízás teljesítését
követően semmilyen módon
nem jogosultak megőrizni,
felhasználni, illetve további
személyeknek átadni.
Tárhelyszolgáltatás
Dotroll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Weboldalon és annak adminisztrációs
felületén tárolt adatok biztonságos
őrzése és biztonsági mentése
Regisztrációs adatok ( név, email,
felhasználónév)
Ajánlatkérői adatok ( lsd. Az
adatkezelő által kezelt adatokat)
Webshop megrendelésekor
megadott számlázási és
szállítási adatok
Ügyvéd
D. Potyondy László Ügyvédi
Iroda
1193 Budapest, Szigligeti u. 1
29.
Felmerülő problémák jogorvoslati
kezelése
A felmerülő probléma
orvoslásához elengedhetetlenül
szükséges szerződések,
számviteli bizonylatok,
dokumentumok, feljegyzések,
levelezés.
Követelés behajtás
Security-Expert Kft.
1053 Budapest, Magyar u.3.
Felmerülő követelések behajtásaA felmerülő követelés
behajtásához elengedhetetlenül
szükséges szerződések,
számviteli bizonylatok,
dokumentumok, feljegyzések,
levelezés.

 

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról

4.2. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a Társaság részére megadott adatairól másolatot kérni, továbbá kérni hogy Önnek vagy harmadik személynek ez megküldésre kerüljön tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban. A társaság a kezelt személyes adatok másolatait az érintett Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

4.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

4.4. Törléshez való jog

A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső
szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.
A Társaságnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.
Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználójogos indokaival szemben.

4.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7. Automatizált döntéshozatal

A Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt Felhasználói esetében.

4.8. Hozzájárulás visszavonásának a joga

Amennyiben a személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, úgy Ön ezen adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a jövőre hatályosan történik, az addig gyűjtött adatokat az nem érinti.

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését a Társaság minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

5.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.
Az átláthatóság elvének szellemében Társaságunk biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

5.2. Célhoz kötöttség elve

A Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

5.3. Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak.

5.4. Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; A Társaságnak minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).
A Társaság biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.5. Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

5.6. Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését a Társaság úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas jelleg”).

6. Jogorvoslat

6.1. Információ, panasz

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társasághoz fordulhat.

6.2. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu